روش های استفاده اینورتر خورشیدی ۳فاز به تکفاز

آیا با روش های تبدیل برق در اینورتر ۳فاز به تکفاز در سیستم خورشیدی آشنایی دارد؟ با استفاده از یکی از روش های ذیل میتوان جهت این کار استفاده نمود

۱- گرفتن خروجی از یکی از فازها و سیم نول (بدلیل مسائل ایمنی توصیه نمیشود)

۲- تبدلیل ۳فاز AC به ۳فاز DC توسط یکسوساز (رکتیفایر) و سپس تبدیل ۳فاز DC به تکفاز

۳- استفاده از ترانس تکفاز در مسیر ۲فاز از سیستم ۳فاز

۴- استفاده از ترانس (مبدل) با اتصال مثلث باز

۵- استفاده از ترانس اسکاتT

۶- استفاده از ترانس Le-Blance

🆔 @tehranautomat
📲۰۹۱۲۰۲۴۲۴۵۰مهندس بناليان
☎۰۲۱۴۴۰۶۲۰۲۶