عوارض عدم استفاده از باتري خورشیدی براي مدت طولاني

آیا با عوامل مهم عدم استفاده از باتری خورشیدی اطلاع دارید؟

خرابی باطری سولار

خرابی باتری خورشیدی

استفاده نكردن از باتري براي مدت طولاني باعث بروز پديده تخليه خود به خود ناشي از عوامل داخلي و همچنين در برخي موارد عوامل خارجي (برق دزدي) موجب تخليه الكتريكي در باتري ميگردد. همچنين به دليل چند سطحي شدن غلظت الكتروليت (ته نشين شدن اسيد) برخي اختلالات در باتري به شرح ذيل ایجاد می شود
✅خوردگي شبكه
✅ريزش خمير
✅ته نشين اسيد
✅خوردگي عايق
✅ایجاد لجن صفحات در پايين دسته صفحه
✅ایجاد سولفات صفحات در بالاي دسته صفحه

🆔 @tehranautomat
📲۰۹۱۲۰۲۴۲۴۵۰مهندس بناليان
☎۰۲۱۴۴۰۶۲۰۲۶