مزاياي استفاده از اينورتر خورشيدي

آيا با مزاياي اينورتر و استفاده آن در سيستم هاي خورشيدي آشنايي داريد؟ چند مورد از مزاياي كلي اينورتر در سيستم هاي برق صنعتي عبارت است از: ۱- قابليت كنترل پذيري موتور در هر لحظه ۲- راستگرد كردن موتور ۳- چپ كردن موتور ۴- تغيير دور موتور ۵- راه اندازي نرم موتور

انواع اينورتر خورشيدي

اينورتر خورشيدي

اما اينورترها در سيستم خورشيدي وظيفه تبديل ولتاژ DC به AC را بر عهده دارند و با توجه به ساختار به اينورترهاي موج مربعي، شبه سينوسي و تمام سينوسي دسته بندي و با توجه به عملكرد و كيفيت ساخت قيمت گذاري ميشوند.

🆔 @tehranautomat
📲۰۹۱۲۰۲۴۲۴۵۰مهندس بناليان
☎۰۲۱۴۴۰۶۲۰۲۶