نحوه طراحي سيستم هاي خورشيدي

آيا با نحوه طراحي سيستم هاي خورشيدي و محاسبات آن آشنايي داريد؟

طراحي سيستم سولار

طراحي و محاسبات سيستم خورشيدي

طراحي و محاسبات مورد نياز براي سيستم هاي خورشيدي از مهمترين قسمت هاي راه اندازي يك سيستم خورشيدي استاندارد ميباشد. براي طراحي و محاسبات سيستم هاي سولار ميتوان اين كار را هم بصورت دستي انجام داد كه اعداد و پارامترها با تقريب مناسب به دست ميدهد ولي براي انجام محاسبات دقيق تر ميتوان از نرم افزارهاي اين كار بهره برد. يكي از پركاربرد ترين و مناسب ترين نرم افزارهاي محاسبات سيستم خورشيدي نرم افزار PVsys ميباشد كه براي استفاده از ان نياز به آموزش هاي مورد نياز دارد. در صورتي كه محاسبات مورد نياز براي اجرا به درستي انجام گيرد ميتواند كمك شاياني به دريافت راندمان بيشتر از سيستم سولار راه اندازي شده نمايد. جهت اطلاعات بيشتر در زمينه سيستم هاي خورشيدي ميتوانيد با تهران اتومات در ارتباط باشيد

🆔 @tehranautomat
📲۰۹۱۲۰۲۴۲۴۵۰مهندس بناليان
☎۰۲۱۴۴۰۶۲۰۲۶