نحوه كاركرد پنل هاي خورشيدي off grid

پنل خورشيدي جهت استفاده در سيستم هاي متصل به شبكه (on grid)، و همچنين سيستم جدا از شبكه (off grid) كاربرد دارد

كاركرد پنل هاي خورشيدي off grid

نحوه كاركرد پنل هاي خورشيدي off grid

پنل هاي خورشيدي در سيستم هاي off grid با توجه به ولتاژ سيستم تعيين ميگردد. در سيستم هاي ۱۲ولت بايد از پنل هاي خورشيدي ۱۲ولت (تا توان ۱۰۰وات) و در سيستم هاي ۲۴ولت بايد از پنل هاي خورشيدي ۲۴ولت استفاده نمود. شايان ذكر است انواع پنل خورشيدي جهت استفاده در سيستم آنگريد يا آفگريد هيچ تفاوتي با هم ندارد. ماهيت سيستم، فقط تعيين كننده المان هاي مورد استفاده در سيستم خواهد بود.

بدليل اينكه پنل هاي خورشيدي ذاتآ‌ توليد كننده برق DC هستند،‌ استفاده از انها در سيستم هاي جدا از شبكه (off grid) به مراتب راحتر و ازران تر خواهد بود.

🆔 @tehranautomat
📲۰۹۱۲۰۲۴۲۴۵۰مهندس بناليان
☎۰۲۱۴۴۰۶۲۰۲۶